Cel: zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Grupy docelowe: Głównymi odbiorcami produktów są zakłady przetwórstwa mięsnego,

Koszt przedsięwzięcia netto: 538 493,05 zł

Wartość dofinansowania z UE: 269 246,52 zł

Efekty: w ramach przedsięwzięcia zakupiono nowoczesne urządzenia zapewniające wysoką jakość i wydajność produkcji, środki transportu wewnętrznego usprawniające  gospodarkę magazynową zakładu oraz wykonano instalację fotowoltaiczną, która wpłynie na wykorzystanie OZE i ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

x